Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: zsp2katowice.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: https://zsp2katowice.pl oraz https://przedszkole43katowice.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.10.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.10.01

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym.
  • Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.10.18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową, dla osób niepełnosprawnych, strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Jureczko, adres poczty elektronicznej sp32k_ce@poczta.onet.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 2029320. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej lub zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej powinien zawierać:

  • dane osoby składającej wniosek,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną składany jest wniosek
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do [Nazwa podmiotu, link do danych kontaktowych lub wprost dane kontaktowe]. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji wniosku dot. zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 
Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ul. Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

 Do budynku prowadzą dwa wejścia:

A. Wejście od strony Szkoły Podstawowej nr 32 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

B.  Wejście od strony Miejskiego Przedszkola nr 43 nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Istnieje możliwość doraźnego skorzystania z wejścia od strony Szkoły Podstawowej nr 32.

Przy wejściu nr 1 znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z dysfunkcją ruchową – poruszającym się na wózku, dostęp do sekretariatu, pomieszczeń na parterze budynku, szatni, świetlicy i stołówki. Przy wejściu dyżuruje pracownik obsługi, który udziela potrzebnej pomocy.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na parterze i piętrze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Na terenie budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40 – 685 Katowice

telefon: 32 2029320

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl